logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

“Snelle en goede hulp” bij het Centrum Jeugd en Gezin

Dit onderzoek evalueert of de Pilot Integrale Toegang bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) het gewenste effect heeft. Het doel is om met een nieuwe werkwijze inwoners beter en sneller te helpen.

Achtergrond

Om de Haagse inwoner met een hulpvraag centraal te stellen en in één keer goed te helpen, organiseert de gemeente dienstverlening voor alle leeftijden op het gebied van Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO). Deze dienstverlening moet nog meer uitgaan van de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de inwoner. Door het formuleren van een heldere hulpvraag kan bepaald worden door wie de inwoner (snel en passend) geholpen kan worden. 

Omdat de hulpvraag van een inwoner zich vaak niet beperkt tot één probleem of één leefdomein, is het van belang dat medewerkers in de toegang aandacht hebben voor alle leefdomeinen, door middel van een integrale blik. In het contact met de inwoner wordt over de grenzen van de verschillende leefdomeinen heen gekeken. Een integrale toegang kan ook de integrale dienstverlening verbeteren. Binnen deze pilot, die plaatsvindt bij het Centrum Jeugd en Gezin in enkele stadsdelen van Den Haag, wordt zichtbaar wat er al mogelijk is en welke aandachtspunten of knelpunten in de praktijk nadere aandacht verdienen.

Doel

Dit onderzoek evalueert de opbrengsten van de Pilot Integrale Toegang. Doel van het onderzoek is te achterhalen of de pilot ook leidt tot snellere en betere hulp aan inwoners die zich melden bij het CJG. Daartoe verzamelen wij informatie bij betrokken inwoners en professionals over: de snelheid van de geboden hulp, de tevredenheid met de geboden hulp, het integrale intake-proces, de eventuele doorverwijzingen en randvoorwaarden van deze pilot.

Methoden

Inwoners die vanuit de pilot ondersteund worden zullen op twee momenten geïnterviewd worden: direct na de intake en enige maanden later. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met de CJG-medewerkers die bij de pilot zijn betrokken en medewerkers Wijkcontacten & Netwerken. Aan het einde van het onderzoek worden focusgroepen georganiseerd met diezelfde professionals. Tenslotte maken we gebruik van registratiedata die tijdens de pilot wordt bijgehouden door professionals. 

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag en uitgevoerd in samenwerking met enkele locaties van het Centrum Jeugd en Gezin.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek worden in oktober 2021 verwacht.

Huidige stand van zaken

In het onderzoek zijn 12 gezinnen, 10 gezinscoaches en 2 medewerkwers Wijkcontacten & Netwerken geïnterviewd. Daarnaast zijn er twee focusgroepen gehouden met de professionals. Tenslotte zijn de registratiedata geanalyseerd van alle gezinnen die in de pilot door gezinscoaches zijn gesproken. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage.

Looptijd

April – December 2021

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers, a.t.steenbakkers@hhs.nl of Marije van der Hulst, m.vanderhulst@hhs.nl