logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

“Snelle en goede hulp” bij het Centrum Jeugd en Gezin

Dit onderzoek evalueerde of de Pilot Integrale Toegang bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) het gewenste effect heeft gehad. Het doel was om met de nieuwe werkwijze inwoners beter en sneller te helpen.

Achtergrond

Om de Haagse inwoner met een hulpvraag centraal te stellen en in één keer goed te helpen, organiseert de gemeente dienstverlening voor alle leeftijden op het gebied van Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO). Deze dienstverlening moet nog meer uitgaan van de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de inwoner. Door het formuleren van een heldere hulpvraag kan bepaald worden door wie de inwoner (snel en passend) geholpen kan worden. 

Omdat de hulpvraag van een inwoner zich vaak niet beperkt tot één probleem of één leefdomein, is het van belang dat medewerkers in de toegang aandacht hebben voor alle leefdomeinen, door middel van een integrale blik. In het contact met de inwoner wordt over de grenzen van de verschillende leefdomeinen heen gekeken. Een integrale toegang kan ook de integrale dienstverlening verbeteren. Binnen deze pilot, die plaatsvond bij het Centrum Jeugd en Gezin in enkele stadsdelen van Den Haag, werd zichtbaar wat er al mogelijk is en welke aandachtspunten of knelpunten in de praktijk nadere aandacht verdienen.

Doel

Dit onderzoek evalueerde de opbrengsten van de Pilot Integrale Toegang. Doel van het onderzoek was te achterhalen of de pilot ook leidt tot snellere en betere hulp aan inwoners die zich melden bij het CJG. Daartoe verzamelden wij informatie bij betrokken inwoners en professionals over: de snelheid van de geboden hulp, de tevredenheid met de geboden hulp, het integrale intake-proces, de eventuele doorverwijzingen en randvoorwaarden van deze pilot.

Methoden

Inwoners die vanuit de pilot ondersteund werden zijn op twee momenten geïnterviewd: direct na de intake en enige maanden later. In totaal hebben 12 gezinnen deelgenomen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de 10 gezinscoaches die bij de pilot waren betrokken en 2 medewerkers Wijkcontacten & Netwerken. Aan het einde van het onderzoek zijn focusgroepen georganiseerd met diezelfde professionals. Tenslotte maakten we gebruik van registratiedata die tijdens de pilot werd bijgehouden door gezinscoaches. 

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek werd gefinancierd door de gemeente Den Haag en is uitgevoerd in samenwerking met enkele locaties van het Centrum Jeugd en Gezin.

Opbrengsten

Het onderzoek is in april 2022 afgerond. U kunt het rapport rechts bovenaan vinden. Hierin staan alle bevindingen van het onderzoek.

Looptijd

April 2021 – arpil 2022

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers, a.t.steenbakkers@hhs.nl of Marije van der Hulst, m.vanderhulst@hhs.nl