logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Welkom bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden werken De Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden samen. Het netwerk bevordert de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de transformatie van de jeugdhulp. Ook door te bevorderen dat uit onderzoek beschikbare kennis wordt benut in beleid, uitvoeringspraktijk en niet in het minst in de opleidingen die van belang zijn voor opvoeden en opgroeien. 

Op deze website vindt u informatie over het kennisnetwerk, de lopende en afgeronde onderzoeken, de publicaties die hieruit voortkomen, het onderwijs waar wij bij betrokken zijn en ander nieuws zoals blogs en evenementen. 

Nieuw onderzoekZorglogistiek
Lopend

Zorglogistiek

Het project Zorglogistiek verbetert de logistiek rond plaatsingen van jeugdigen in de residentiële zorg. Achtergrond Enkele jaren geleden hoorde de gemeente Den Haag via de media dat een jeugdige in haar stad al zeer lang wachtte op een geschi

Nieuw onderzoekPreventie van problemen in opvoeden & opgroeien
Lopend

Preventie van problemen in opvoeden & opgroeien

Welke effecten hebben verschillende vormen van preventie op het opgroeien en opvoeden van kinderen in Nederland? Achtergrond De transformatie van het jeugdstelsel is ingezet om de hulp bij opvoeden en opgroeien doeltreffender en doelmatiger te make

PublicatieJeugdhulp in de wijken

Jeugdhulp in de wijken

Sociale cohesie, (ervaren) veiligheid, het voorzieningenniveau en de samenwerking tussen voorzieningen zijn van invloed op het gebruik van jeugdhulp. Deze factoren spelen een rol naast demografische en sociaaleconomische kenmerken van wijken en gemee

Nieuw onderzoekErvaringsdeskundige professionals
Lopend

Ervaringsdeskundige professionals

Met dit onderzoek gaan TNO en de Haagse Hogeschool na of en hoe ervaringen van huiselijk geweld van professionals te benutten zijn in de hulpverlening aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Achtergrond Professionals die werken met volwassen of

OnderzoekDiversiteitsensitieve jeugdhulp
Lopend

Diversiteitsensitieve jeugdhulp

Hoe kunnen we diversiteitssensitieve jeugdhulp versterkten in de regio Haaglanden? Achtergrond Onderzoek laat zien dat jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratieachtergrond minder dan gemiddeld gebruik maken van de jeugdhulp in de regio H

BlogUithuisplaatsing terugdringen?

Uithuisplaatsing terugdringen?

Beslis samen met ouders en jeugdigen om uithuisplaatsingen terug te dringen. Blog Cora Bartelink, senior-onderzoeker lectoraat Jeugdhulp in transformatie, 17-11-2020. Minder uithuisplaatsingen, dat was één van de doelen van de transiti

PublicatieComplexe scheidingen

Complexe scheidingen

Het proces van scheiden is een periode vol emoties en gebeurtenissen, die een grote impact heeft op het leven van kinderen. Het doel van het onderzoek naar complexe scheidingen was om meer inzicht te krijgen waar kansen liggen om (problematische) s