logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Onderzoeksrapporten

Op deze pagina vindt u de publicaties over onderzoeken van het lectoraat Jeugdhulp in transformatie, alsmede publicaties die direct samenhangen met (onderzoeks)projecten van het lectoraat.

 

SAMEN Magazine - Normaliseren
vrijdag 28-06-2024

SAMEN Magazine - Normaliseren

Werkplaats SAMEN, waar het Leernetwerk Normaliseren ook onderdeel van is, heeft een e-magazine uitgebracht: Hoe de Werkplaats SAMEN bouwt aan een betere zorg voor de jeugd – Normaliseren waar kan, integraal werken waar moet voor gezinnen i

Buurthuis 'Ons Pandje'
vrijdag 21-06-2024

Buurthuis 'Ons Pandje'

Het onderzoek Buurthuis ‘Ons Pandje’: Maatschappelijk welzijn voor jongeren richtte zich op de impact van Stichting MEION's aanbod in buurthuis 'Ons Pandje' op de competentiebeleving van jongeren in Den Haag, specifiek diegenen die deelna

Zeven sleutels om de samenwerking tussen ouders, onderwijs- en jeugdhulpprofessionals te verbeteren
maandag 22-04-2024

Zeven sleutels om de samenwerking tussen ouders, onderwijs- en jeugdhulpprofessionals te verbeteren

Zowel het onderwijs als de jeugdhulp kunnen ondersteuning bieden aan kinderen die dit nodig hebben om gezond en gelukkig op te groeien. In het onderzoek Rondom het kind stond de vraag centraal hoe de samenwerking tussen ouders, onderwijs- en jeugdhul

Rapport De Jeugdhulpverlener met de toverstaf
dinsdag 24-10-2023

Rapport De Jeugdhulpverlener met de toverstaf

Deze rapportage maakt deel uit van het professional ervaringsonderzoek (PEO), dat periodiek de ervaringen van jeugdhulpprofessionals in de regio Haaglanden meet, specifiek op het gebied van professionele ruimte. Dit keer onderzochten we welke maatsc

Rapport Goede Start Ouder en Kind Ervaringen en Ondersteuningsbehoeften
vrijdag 13-10-2023

Rapport Goede Start Ouder en Kind Ervaringen en Ondersteuningsbehoeften

Wat zijn de behoeften van ouders van jonge kinderen (vanaf de zwangerschap totdat het jongste kind 4 jaar wordt) in de Schilderswijk aan ondersteuning ten aanzien van ouderschap? Daar is onderzoek naar gedaan in het kader van Goede Start Ouder en Ki

Rol kinderopvang Haagse Kansrijke Start
dinsdag 10-10-2023

Rol kinderopvang Haagse Kansrijke Start

Dit rapport biedt een diepgaand inzicht in de belangrijke rol die de kinderopvang speelt in de eerste 1000 dagen van een kind's leven. Deze periode, die begint vóór de geboorte en duurt tot het kind twee jaar oud is, vormt de essenti&eu

Samen bruggen bouwen - Gezinsconsulenten als verbinders tussen gezin, wijk en (voor)school
maandag 9-10-2023

Samen bruggen bouwen - Gezinsconsulenten als verbinders tussen gezin, wijk en (voor)school

Op scholen in Leiden, Katwijk en Leiderdorp werken gezinsconsulenten. Hun rol isom de verbinding tussen ouders, school en de wijk te versterken. Het doel daarvan is het verminderen van kansenongelijkheid voor kinderen door middel van een preventieve,

De kracht van het gewone - Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren
maandag 2-10-2023

De kracht van het gewone - Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren

De Kracht van het Gewone: Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren Normaliseren is een actueel onderwerp in de jeugdhulp. Met een groeiende vraag naar jeugdhulp benadrukken velen het belang van normaliseren en het verminderen van medicalisering.

Positieve feedback van ouders en jeugdigen over jeugdhulp in Haaglanden
dinsdag 12-09-2023

Positieve feedback van ouders en jeugdigen over jeugdhulp in Haaglanden

In het kader van de wettelijke verplichting om onderzoek te doen naar de tevredenheid van gezinnen over de jeugdhulp, is in 2022 onderzocht welke beelden er over jeugdhulp bij ouders en in de regio Haaglanden leven. Dit onderzoek, geleid door het lec

Onderzoek naar integrale samenwerking tussen jeugdhulp en v-ggz wijst op meerwaarde voor gezinnen
dinsdag 11-07-2023

Onderzoek naar integrale samenwerking tussen jeugdhulp en v-ggz wijst op meerwaarde voor gezinnen

Ruim een half miljoen kinderen in Nederland groeien op in een gezin waarin een of beide ouders psychische problemen of een verslaving heeft. De opvoeding van hun kinderen kent voor deze ouders bijzondere uitdagingen, met het risico dat psychische pro

Ouders en jongeren tevreden over jeugdhulp DelftSupport
dinsdag 4-07-2023

Ouders en jongeren tevreden over jeugdhulp DelftSupport

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om onderzoek te doen naar de tevredenheid van gezinnen over de jeugdhulp. In het voorjaar van 2022 heeft het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van De Haagse Hogeschool met medewerking van tweedejaarsstudenten

Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp Leidschendam-Voorburg 2020 – 2021
donderdag 20-04-2023

Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp Leidschendam-Voorburg 2020 – 2021

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om onderzoek te doen naar de tevredenheid van gezinnen over de jeugdhulp. De hulp aan gezinnen met vragen over opvoeden valt sinds de wetswijziging van 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het Lec

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling
woensdag 22-03-2023

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Is het wenselijk dat professionals die huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt, hun ervaringen inzetten in het werken met cliënten met vergelijkbare problematiek? Cliënten en (aankomend) professionals in ons onderzoek denke

Rapport Follow up! Competentiebeleving na residentiële jeugdhulp bij Jeugdformaat
donderdag 23-02-2023

Rapport Follow up! Competentiebeleving na residentiële jeugdhulp bij Jeugdformaat

Hoe doen jongeren het nadat zij de residentiële jeugdhulp van Jeugdformaat hebben verlaten en hoe hebben zij de begeleiding tijdens hun verblijf ervaren? Dit onderzocht het Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie samen met tweedejaars studenten van

Jeugdhulp: professionele ruimte onder druk
dinsdag 27-09-2022

Jeugdhulp: professionele ruimte onder druk

Voor goede hulp aan kinderen en gezinnen is professionele ruimte essentieel. Professionals hebben deze ruimte onder meer nodig om een goede relatie op te bouwen met hun cliënten, benodigde hulp te kunnen bieden of te organiseren en te kunnen ref

Rapport De handen ineen!: samenwerking bij complexe huiselijk geweld casuïstiek
donderdag 14-07-2022

Rapport De handen ineen!: samenwerking bij complexe huiselijk geweld casuïstiek

Met trots presenteren wij het eindrapport en de opbrengsten van het onderzoek De handen ineen!, een participatief actieonderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking bij complexe huiselijk geweld casuïstiek in het Zorg- en Veiligheidshuis Haa

Rapport Zorglogistiek: Evaluatie van de meerwaarde
dinsdag 21-06-2022

Rapport Zorglogistiek: Evaluatie van de meerwaarde

In de ideale wereld krijgen jongeren direct de jeugdhulp die ze nodig hebben. Helaas zijn er ook in de regio Haaglanden wachtlijsten en wachttijden in de jeugdhulp. Het ontbreken van coördinatie en gefragmenteerde sturing beïnvloeden de tij

Actieonderzoek Beter Samenspel: een tussenbalans
woensdag 25-05-2022

Actieonderzoek Beter Samenspel: een tussenbalans

Beter Samenspel is in 2017 begonnen vanuit de gedachte dat veel gewonnen is als de relatief gescheiden werelden van lokaal team en jeugdbescherming nauwer samenwerken. Het systematisch met actieonderzoek volgen is van belang omdat Beter Samenspel een

Toolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp
woensdag 11-05-2022

Toolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp

Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp is een urgent vraagstuk. Het bereiken van en maatwerk leveren aan jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond komt moeizaam tot stand. Deze jeugdigen en ouders maken significant minder gebruik van vrij

PEO: Quickscan professionele ruimte, regels en eisen
donderdag 21-04-2022

PEO: Quickscan professionele ruimte, regels en eisen

Een belangrijk doel in de transformatie van de jeugdhulp is het bieden van meer ruimte voor professionals, zodat zij de juiste hulp kunnen geven. Met het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) monitoren we de ervaringen van jeugdhulpprofess

Passende en snelle hulp aan gezinnen
donderdag 7-04-2022

Passende en snelle hulp aan gezinnen

Bij het Centrum Jeugd en Gezin van de gemeente Den Haag heeft een pilot plaatsgevonden met als doel om uiteindelijk te komen tot een verbeterde werkwijze waarmee gezinnen met opgroei- en opvoedvragen beter en sneller worden geholpen. De Haagse Hogesc

Producten Leernetwerk Normaliseren
woensdag 6-04-2022

Producten Leernetwerk Normaliseren

Een blijvende verbinding tussen beleid en beroepspraktijk rond het normaliseren van opgroeien en opvoeden is in het belang van jeugdigen en gezinnen. Het Leernetwerk normaliseren (Werkplaats SAMEN) wil bijdragen aan die verbinding in de regio’s

Ketenbreed Leren - Factsheet regio Haaglanden
donderdag 24-02-2022

Ketenbreed Leren - Factsheet regio Haaglanden

Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in specialistische jeugdhulp? Die vraag wilden we beantwoorden met ouders, jeugdigen, professionals en beleidsmakers in het landelijke onderzoek Ketenbreed Leren. Samen hebben we met de &ls

Cliëntervaringsonderzoek Haaglanden 2020
maandag 21-02-2022

Cliëntervaringsonderzoek Haaglanden 2020

Voor goede en effectieve hulp zijn de ervaringen van ouders en jongeren van groot belang. De Jeugdwet verplicht gemeenten daarom om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. In de jeugdhulpregio Haaglanden hebben gemeenten en z

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek Leidschendam-Voorburg 2020
donderdag 28-10-2021

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek Leidschendam-Voorburg 2020

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het lectoraat Jeugdhulp in transformatie van De Haagse Hogeschool (HHs) gevraagd om, samen met studenten, een kwalitatief cliëntervaringsonderzoek uit te voeren onder haar inwoners die jeugdhulp krijgen. D

Normaliseren: Een nadere verkenning
donderdag 14-10-2021

Normaliseren: Een nadere verkenning

“Met de komst van de Jeugdwet in 2015 heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het Nederlandse jeugdstelsel. Als gevolg van de Jeugdwet werden gemeenten verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van jeugdhulp. Een van de kernconcepten bi

Meerwaarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding
woensdag 8-09-2021

Meerwaarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding

Elk jaar krijgen ruim zeventigduizend thuiswonende jeugdigen te maken met de scheiding van hun ouders. Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is op initiatief en onder bedrijfsvoering van Jeugdformaat in 2017 opgericht om kennis en aanbod rondom scheidi

Rapport Haagse Kansrijke Start
maandag 12-07-2021

Rapport Haagse Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen zijn van cruciaal belang voor het opgroeien van kinderen. Tegen deze achtergrond is in 2018 door het Ministerie van VWS het actieprogramma “Kansrijke Start” gelanceerd, waarbij een betere samenwerking tussen het medis

Complexe scheidingen
maandag 4-01-2021

Complexe scheidingen

Het proces van scheiden is een periode vol emoties en gebeurtenissen, die een grote impact heeft op het leven van kinderen. Het doel van het onderzoek naar complexe scheidingen was om meer inzicht te krijgen waar kansen liggen om (problematische) s

Jeugdhulp in de wijken
vrijdag 18-12-2020

Jeugdhulp in de wijken

Sociale cohesie, (ervaren) veiligheid, het voorzieningenniveau en de samenwerking tussen voorzieningen zijn van invloed op het gebruik van jeugdhulp. Deze factoren spelen een rol naast demografische en sociaaleconomische kenmerken van wijken en gemee

Het manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’
donderdag 3-12-2020

Het manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’

Dit manifest is een leidraad met elf uitgangspunten die gezamenlijk de basis vormen voor een duurzame werkwijze rond opvoeden en opgroeien in Delft. De gemeente Delft en haar maatschappelijke partners stellen zich in het manifest op als partners van

Professionals Ervaringsonderzoek
woensdag 18-11-2020

Professionals Ervaringsonderzoek

Een van de doelen van de transformatie in de jeugdhulp is het vergroten van de professionele ruimte voor professionals in de jeugdhulp. Vanuit de gemeenten in de regio Haaglanden en het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden is het initiatief genomen om peri

Cultuursensitieve jeugdhulp in de regio Haaglanden
vrijdag 15-05-2020

Cultuursensitieve jeugdhulp in de regio Haaglanden

Cultuursensitief werken: veel organisaties worstelen nog met de vraag hoe zij dit op een duurzame manier door kunnen voeren. Zo ook bij de jeugdhulp in regio Haaglanden. Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden deed samen met Kennisplatform Integratie & Sa

Model op wijkniveau biedt inzicht in jeugdhulpgebruik
donderdag 5-03-2020

Model op wijkniveau biedt inzicht in jeugdhulpgebruik

De regionale verschillen in de mate van het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf zijn groot, ook tussen wijken. Een door het SCP ontwikkeld model laat zien dat die verschillen meestal samenhangen met kenmerken van inwoners van de wijken. Niet alle w

Samen aan het werk met gezinnen
dinsdag 29-10-2019

Samen aan het werk met gezinnen

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) is gericht op een gezamenlijk plan in de hulp en ondersteuning aan gezinnen met meervoudige problematiek, waarbij meerdere personen en instanties betrokken zijn. In dit artikel gaan we in op de samenwerking tussen vers

Cliëntervaringsonderzoek Haaglanden 2019
dinsdag 1-10-2019

Cliëntervaringsonderzoek Haaglanden 2019

Voor goede en effectieve hulp zijn de ervaringen van ouders en jongeren van groot belang. De Jeugdwet verplicht gemeenten daarom om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. In de jeugdhulpregio Haaglanden hebben gemeenten en z

Normaal doen – Lectorale intreerede
woensdag 15-05-2019

Normaal doen – Lectorale intreerede

In zijn intreerede gaat lector Rob Gilsing in op de transformatiedoelen van de jeugdwet. Hij duidt deze doelen aan als wonderwoorden. Ze zweven door het publieke debat, maar lijken door de verschillende perspectieven enigszins ongrijpbaar. We verwach

Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf
vrijdag 12-10-2018

Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) beoogt multiprobleemgezinnen integraal, planmatig en doelgericht te helpen door hen actief te betrekken bij de hulp. De vaak onderling verweven problemen van deze gezinnen bestrijken meerdere gebieden, waardoor zij te