logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Volwassen GGZ in de jeugdhulp

Wat is de meerwaarde van het inzetten van hulp vanuit de volwassen GGZ bij jeugdhulptrajecten?

Achtergrond

Individuele problematiek van ouders verkleint de kans op positieve uitkomsten van gezinsgerichte jeugdhulp. In de regio Haaglanden worden daarom vanuit het Transformatiefonds Jeugd een aantal pilots gefinancierd die (onder meer) tot doel hebben om indien nodig volwassenen-ggz in te zetten. Het gaat om de volgende projecten:

  1. Beter Thuis Zoetermeer (uitgevoerd door Youz, Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, Parnassia groep)
  2. Beter Thuis Den Haag e.o. (uitgevoerd door Youz, Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, Parnassia groep)
  3. 0-6 integrale team in de wijk (uitgevoerd door Youz, Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, Parnassia groep)
  4. GGZ bij JB (uitgevoerd bij JB West)
  5. GGZ bij CIT en ECZ (uitgevoerd bij JB West)

Doel

De regio Haaglanden heeft de wens om inzicht te verkrijgen in de meerwaarde van deze pilots. De hoofdvraag van het onderzoek is: In hoeverre leiden de pilots ertoe dat inzet vanuit de volwassenen-GGZ kan worden gerealiseerd en wat is hiervan de meerwaarde voor kinderen, gezinnen en de maatschappij?

Methoden

Dit onderzoek bestaat uit drie fasen. In de eerste fase wordt de werkwijzen in verschillende pilots zo nauwkeurig mogelijk beschreven, door documenten te analyseren en interviews te houden met medewerkers van deze pilots.

De tweede fase bestaat uit een analyse van de pilots met behulp van de Effectencalculator. De effectencalculator is een evaluatie-instrument dat voor individuele cases de opbrengsten in beeld brengt. In een werksessie van 2,5 uur wordt eerst de ontvangen begeleiding en de effecten hiervan op het gezin in kaart gebracht. Vervolgens wordt nagedacht hoe de hulp eruit had gezien zonder de pilot (reguliere zorg), om deze te vergelijken met de pilot aanpak. De effectencalculator wordt in tien casussen gedaan, twee per pilot.

In de derde fase worden twee focusgroepen gehouden waarin de uitkomsten van de effectencalculator teruggekoppeld worden en nagedacht wordt over mogelijke verbeteringen van de pilots. De eerste focusgroep is met professionals en gedragswetenschapper(s), en de tweede met managers/beleidsmakers betrokken bij de pilots.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met het Verwey-Jonker Instituut en wordt gefinancierd door het Transformatiefonds Jeugd van de regio Haaglanden. Daarnaast wordt er samengewerkt met de bij de pilots betrokken organisaties: Jeugdbescherming West, de Parnassia Groep (waaronder Youz, Indigo en Brijder), Jeugdformaat, Ipse de Bruggen en Impegno.

Opbrengsten

De opbrengsten van dit onderzoek worden in het derde kwartaal van 2022 verwacht.

Stand van zaken

Het onderzoek loopt nu bijna een jaar. De voorbereidende interviews met de betrokken pilots en de documentenanalyse hebben plaatsgevonden. Tevens zijn casussen aangeleverd en is hieruit een selectie gemaakt voor deelname aan de werksessies. De werksessies zijn gehouden en worden op dit moment geanalyseerd.

Looptijd

Oktober 2021 – oktober 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers, a.t.steenbakkers@hhs.nl.