logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Volwassen GGZ in de jeugdhulp

Wat is de meerwaarde van het inzetten van hulp vanuit de volwassen GGZ bij jeugdhulptrajecten?

Achtergrond

Individuele problematiek van ouders verkleint de kans op positieve uitkomsten van gezinsgerichte jeugdhulp. In de regio Haaglanden werden daarom vanuit het Transformatiefonds Jeugd een aantal pilots gefinancierd die (onder meer) tot doel hebben om indien nodig volwassenen-ggz in te zetten. Het gaat om de volgende projecten:

 1. Beter Thuis Zoetermeer (uitgevoerd door Youz, Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, Parnassia groep)
 2. Beter Thuis Den Haag e.o. (uitgevoerd door Youz, Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, Parnassia groep)
 3. 0-6 integrale team in de wijk (uitgevoerd door Youz, Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, Parnassia groep)
 4. GGZ bij JB (uitgevoerd bij JB West)
 5. GGZ bij CIT en ECZ (uitgevoerd bij JB West)

Doel

De regio Haaglanden had de wens om inzicht te verkrijgen in de meerwaarde van deze pilots. De hoofdvraag van het onderzoek was: In hoeverre leiden de pilots ertoe dat inzet vanuit de volwassenen-GGZ kan worden gerealiseerd en wat is hiervan de meerwaarde voor kinderen, gezinnen en de maatschappij?

Methoden

Dit onderzoek bestond uit drie fasen. In de eerste fase werd de werkwijzen in verschillende pilots zo nauwkeurig mogelijk beschreven, door documenten te analyseren en interviews te houden met medewerkers van deze pilots.

De tweede fase bestond uit een analyse van de pilots met behulp van de Effectencalculator. De effectencalculator is een evaluatie-instrument dat voor individuele cases de opbrengsten in beeld brengt. In een werksessie van 2,5 uur werd eerst de ontvangen begeleiding en de effecten hiervan op het gezin in kaart gebracht. Vervolgens werd nagedacht hoe de hulp eruit had gezien zonder de pilot (reguliere zorg), om deze te vergelijken met de pilot aanpak. De effectencalculator is in acht casussen gedaan.

In de derde fase is een focusgroep gehouden waarin de uitkomsten van de effectencalculator teruggekoppeld zijn en nagedacht werd over mogelijke verbeteringen van de pilots. De focusgroep is gehouden met managers/beleidsmakers betrokken bij de pilots.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek is uitgevoerd met het Verwey-Jonker Instituut en werd gefinancierd door het Transformatiefonds Jeugd van de regio Haaglanden. Daarnaast is er samengewerkt met de bij de pilots betrokken organisaties: Jeugdbescherming West, de Parnassia Groep (waaronder Youz, Indigo en Brijder), Jeugdformaat, Ipse de Bruggen en Impegno.

Opbrengsten

Het onderzoek maakte, ondanks de onderlinge verschillen tussen de pilots, een zestal patronen zichtbaar die de meerwaarde van de inzet van v-ggz in jeugdhulptrajecten weergeven:

 1. Casusregie heeft grote meerwaarde voor gezinnen en samenwerking
 2. Professionele speelruimte is voorwaarde voor passende hulp
 3. Gezamenlijke afweging en analyse van de gezinssituatie zorgt voor meer integraliteit en meer passend hulpaanbod 
 4. In de pilots is sprake van een gezamenlijke aanpak en er bestaat goede afstemming met het gezin
 5. Informatiedelen is verloopt beter vanuit de pilots 
 6. Door de onderlinge samenwerking is er voor de betrokken professionals een leereffect 

Het onderzoek liet ook drie verbeterpunten zien. Ten eerste kan de samenwerking met partijen die niet deelnemen in de pilot verbeterd worden. Ten tweede zitten wachtlijsten het bieden van passende hulp in de weg. Ten slotte is er meer aandacht nodig voor de motivatie van alle gezinsleden voor de trajecten.

Het rapport over het onderzoek kunt u hier vinden en rechtsbovenaan downloaden. In navolging van het onderzoeksrapport hebben we een overzichtelijk document met al onze aanbevelingen samengesteld. Dit document biedt de aanbevelingen per doelgroep: zorgverzekeraars, gemeenten in Haaglanden, jeugdhulp- en ggz-organisaties, en jeugdhulp- en ggz-professionals. U vindt het hier, of download het rechtsbovenaan.

Stand van zaken

Het onderzoek is afgerond.

Looptijd

Looptijd: Oktober 2021 – januari 2023

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers, a.t.steenbakkers@hhs.nl.