logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Zorglogistiek

Het project Zorglogistiek verbetert de logistiek rond plaatsingen van jeugdigen in de residentiële zorg.

Achtergrond

Enkele jaren geleden hoorde de gemeente Den Haag via de media dat een jeugdige in haar stad al zeer lang wachtte op een geschikte residentiële verblijfplaats. De gemeente had geen zicht op de lengte van de wachtlijst of de duur van de wachttijd en hoorde via de media over deze schrijnende situatie.

Jeugdigen die residentiële hulp nodig hebben, blijken geregeld moeilijk te plaatsen. Er is geen geschikte plaats of de wachttijd voor een geschikte plaats is lang. Verwijzers zijn daardoor veel tijd kwijt aan het vinden van een passende plek. Jeugdigen en ouders weten vaak niet waar ze allemaal staan aangemeld, hoe lang ze moeten wachten en welke mogelijkheden er zijn voor overbruggingszorg. Zorgaanbieders hebben te maken met aanmeldingen die niet altijd passen bij hun expertise, of incomplete aanmeldingen. De wachtlijsten raken ook ‘vervuild’ doordat een jeugdige bij meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd op de wachtlijst staat.

Daarom is Zorglogistiek ingericht. Dat heeft ten doel jeugdigen en ouders duidelijkheid te geven over wachttijden en overbrugging, zicht en regie te voeren op de wachtenden, om verwijzers te ondersteunen in het efficiënter toeleiden en zorgaanbieders complete en passende aanmeldingen te leveren.

Doel

Dit onderzoek evalueert de opbrengsten van Zorglogistiek. Doel van dit onderzoek is te achterhalen of Zorglogistiek bijdraagt aan overzicht over de wachtlijst voor residentiële zorg en betere regie op de in-, uit- en doorstroom in de residentiële zorg.

Methoden

Daartoe wordt een analyse van de wachtlijst en de in Zorglogistiek besproken casussen gemaakt. Daarnaast worden ook interviews met relevante betrokkenen (verwijzers, zorgaanbieders, ouders en jongeren) gehouden. Ter afronding zal een focusgroep met betrokken organisaties georganiseerd worden.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Transformatiefonds Haaglanden en uitgevoerd in samenwerking met Jeugdbescherming West. De deelnemende partijen van Zorglogistiek dragen bij aan het onderzoek: Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, Youz, Horizon, Schakenbosch, 's Heerenloo, Leger des Heils en Middin.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek worden in februari 2022 verwacht.

Huidige stand van zaken

In april en mei zijn de interviews met relevante betrokkenen (verwijzers, zorgaanbieders, ouders en jongeren) gehouden en geanalyseerd. Ook is in die periode een analyse gemaakt van de wachtlijst van Zorglogistiek. In juni is een focusgroep gehouden met betrokken verwijzers en zorgaanbieders om de opbrengsten uit het onderzoek te bespreken en te komen tot gerichte aanbevelingen. Het rapport verschijnt binnenkort.

Looptijd

Februari – Oktober 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora Bartelink: C.Bartelink@hhs.nl.