logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Zorglogistiek

Het project Zorglogistiek verbetert de logistiek rond plaatsingen van jeugdigen in de residentiële zorg.

Achtergrond

Enkele jaren geleden hoorde de gemeente Den Haag via de media dat een jeugdige in haar stad al zeer lang wachtte op een geschikte residentiële verblijfplaats. De gemeente had geen zicht op de lengte van de wachtlijst of de duur van de wachttijd en hoorde via de media over deze schrijnende situatie.

Jeugdigen die residentiële hulp nodig hebben, blijken geregeld moeilijk te plaatsen. Er is geen geschikte plaats of de wachttijd voor een geschikte plaats is lang. Verwijzers zijn daardoor veel tijd kwijt aan het vinden van een passende plek. Jeugdigen en ouders weten vaak niet waar ze allemaal staan aangemeld, hoe lang ze moeten wachten en welke mogelijkheden er zijn voor overbruggingszorg. Zorgaanbieders hebben te maken met aanmeldingen die niet altijd passen bij hun expertise, of incomplete aanmeldingen. De wachtlijsten raken ook ‘vervuild’ doordat een jeugdige bij meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd op de wachtlijst staat.

Daarom is Zorglogistiek ingericht. Dat heeft ten doel jeugdigen en ouders duidelijkheid te geven over wachttijden en overbrugging, zicht en regie te voeren op de wachtenden, om verwijzers te ondersteunen in het efficiënter toeleiden en zorgaanbieders complete en passende aanmeldingen te leveren.

Doel

Dit onderzoek evalueert de opbrengsten van Zorglogistiek. Doel van dit onderzoek is te achterhalen of Zorglogistiek bijdraagt aan overzicht over de wachtlijst voor residentiële zorg en betere regie op de in-, uit- en doorstroom in de residentiële zorg.

Methoden

Daartoe wordt een analyse van de wachtlijst en de in Zorglogistiek besproken casussen gemaakt. Daarnaast worden ook interviews met relevante betrokkenen (verwijzers, zorgaanbieders, ouders en jongeren) gehouden. Ter afronding zal een focusgroep met betrokken organisaties georganiseerd worden.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Transformatiefonds Haaglanden en uitgevoerd in samenwerking met Jeugdbescherming West. De deelnemende partijen van Zorglogistiek dragen bij aan het onderzoek: Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, Youz, Horizon, Schakenbosch, 's Heerenloo, Leger des Heils en Middin.

Opbrengsten

Het onderzoek is afgerond en alle opbrengsten kunt u lezen in ons onderzoekrapport. Zorglogistiek levert ten dele op wat was beoogd. Er wordt meer bereikt voor jeugdigen waarvan de hulpvraag aansluit bij het beschikbare zorgaanbod dan voor jeugdigen met een meer complexe hulpvraag waarvoor passend aanbod ontbreekt.

Voor de groep jeugdigen waar de hulpvraag passend is bij het aanbod van de betrokken zorgaanbieders is grotere efficiëntie in het plaatsingsproces bereikt. Deze is wellicht nog verder te vergroten door kleinere zorgaanbieders te verbinden aan Zorglogistiek en Zorglogistiek daarbij een groter mandaat te geven om zorgaanbieders te verplichten tot het leveren van passende zorg.

Voor jeugdigen met complexe problemen waarvoor passend aanbod ontbreekt, blijkt voor residentiële hulp en het daarbij benodigde maatwerk meer nodig. Het realiseren van een gezamenlijk passend aanbod door betrokken zorgaanbieders verloopt stroef, waarbij het niet schort aan hun intenties. Een aantal factoren speelt hierin mogelijk (onderliggend) een rol. Zo heeft Zorglogistiek onvoldoende mogelijkheden om de zorgaanbieders aan te spreken op hun taak en verantwoordelijkheid om gezamenlijk passende zorg te leveren. Daarnaast ervaren zorgaanbieders dat een jeugdige met complexe problemen een financieel risico voor de organisatie kan zijn.

De onderzoekers komen tot een aantal aanbevelingen:

  • zet in op een ‘best passende oplossing’ als binnen regulier aanbod geen plek is;
  • voorzie in (bredere) mandaten voor Zorglogistiek;
  • betrek meer partijen voor volledig overzicht over beschikbare residentiële plekken in de regio;
  • verbeter de registraties;
  • sluit het gemeentelijk domein aan voor een meer integrale aanpak.

Huidige stand van zaken

Het onderzoek is afgerond.

Looptijd

Februari – Oktober 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora Bartelink: C.Bartelink@hhs.nl.