logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Rapport: Evaluatie van de meerwaarde van Zorglogistiek voor zorgaanbieders, verwijzers, ouders en jongeren

In de ideale wereld krijgen jongeren direct de jeugdhulp die ze nodig hebben. Helaas zijn er ook in de regio Haaglanden wachtlijsten en wachttijden in de jeugdhulp. Het ontbreken van coördinatie en gefragmenteerde sturing beïnvloeden de tijd die jeugdigen op wachtlijsten staan. Zorglogistiek is bedoeld om een regionale coördinatiefunctie rond residentiële jeugdhulp te organiseren met als doel:

  • inzicht in in-, door- en uitstroom van jeugdigen met complexe hulpvragen die residentiële jeugdhulp nodig hebben;
  • regie op wachtlijsten;
  • vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van De Haagse Hogeschool heeft het project Zorglogistiek eind 2021 geëvalueerd. Zorglogistiek levert ten dele op wat was beoogd. Er wordt meer bereikt voor jeugdigen waarvan de hulpvraag aansluit bij het beschikbare zorgaanbod dan voor jeugdigen met een meer complexe hulpvraag waarvoor passend aanbod ontbreekt.

Voor de groep jeugdigen waar de hulpvraag passend is bij het aanbod van de betrokken zorgaanbieders is grotere efficiëntie in het plaatsingsproces bereikt. Deze is wellicht nog verder te vergroten door kleinere zorgaanbieders te verbinden aan Zorglogistiek en Zorglogistiek daarbij een groter mandaat te geven om zorgaanbieders te verplichten tot het leveren van passende zorg.

Voor jeugdigen met complexe problemen waarvoor passend aanbod ontbreekt, blijkt voor residentiële hulp en het daarbij benodigde maatwerk meer nodig. Het realiseren van een gezamenlijk passend aanbod door betrokken zorgaanbieders verloopt stroef, waarbij het niet schort aan hun intenties. Een aantal factoren speelt hierin mogelijk (onderliggend) een rol. Zo heeft Zorglogistiek onvoldoende mogelijkheden om de zorgaanbieders aan te spreken op hun taak en verantwoordelijkheid om gezamenlijk passende zorg te leveren. Daarnaast ervaren zorgaanbieders dat een jeugdige met complexe problemen een financieel risico voor de organisatie kan zijn.

De onderzoekers komen tot een aantal aanbevelingen:

  • zet in op een ‘best passende oplossing’ als binnen regulier aanbod geen plek is;
  • voorzie in (bredere) mandaten voor Zorglogistiek;
  • betrek meer partijen voor volledig overzicht over beschikbare residentiële plekken in de regio;
  • verbeter de registraties;
  • sluit het gemeentelijk domein aan voor een meer integrale aanpak.
aside image

Auteurs
Cora Bartelink-Koelewijn
Marije van der Hulst
Rosita Paulo

 

Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met Transformatiefonds Haaglanden.

Rapport Zorglogistiek (pdf)Rapport Zorglogistiek_Bijlagen (pdf)2022
ISBN 9789083224350