logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Met dit onderzoek zijn TNO en de Haagse Hogeschool nagegaan of en hoe ervaringen van huiselijk geweld van professionals te benutten zijn in de hulpverlening aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt.

Achtergrond

Professionals die werken met volwassen of jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen dit zelf ook hebben meegemaakt of zelfs nog meemaken. Bekend is dat persoonlijke ervaringen en overtuigingen van hulpverleners hun werk beïnvloeden. Er is echter nog weinig bekend over de invloed, in negatieve en positieve zin, van ervaringen met huiselijk geweld bij professionals die werken met gezinnen waar huiselijk geweld speelt.

Doel

Met dit onderzoek zijn TNO en de Haagse Hogeschool samen met studenten, professionals en (ex-) cliënten nagaan of en hoe deze ervaringskennis van professionals zinvol te benutten is in de hulp aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Daarnaast onderzochten we hoe organisaties en beroepsopleidingen (aankomend) professionals hierbij kunnen ondersteunen.

Methoden

Het onderzoek startte met een literatuurstudie naar de huidige wetenschappelijke inzichten over ervaringskennis onder professionals. Vervolgens is een quickscan (korte vragenlijst) uitgevoerd onder (aankomend) professionals om te verkennen in hoeverre zij ervaringen met huiselijk geweld hebben en hoe deze ervaringen hen beïnvloeden in hun werk. In verdiepende interviews met studenten en professionals onderzochten TNO en de Haagse Hogeschool de wenselijkheid en mogelijkheden om ervaringskennis van professionals in contact met gezinnen in te zetten. Daarnaast zijn (ex-) cliënten geïnterviewd over de wenselijkheid dat professionals ervaringskennis inzetten in het hulpverleningsproces. Tot slot werd in enkele focusgroepen met studenten en professionals onderzocht of en hoe ervaringskennis van professionals in te zetten valt op de werkvloer en welke ondersteuning dit vanuit de organisatie en beroepsopleidingen vraagt. De bevindingen uit literatuurstudie, quickscan, interviews en focusgroepen zijn getoetst in een expertbijeenkomst.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek werd uitgevoerd door TNO en de Haagse Hogeschool in samenwerking met praktijk- en cliëntorganisaties.

Opbrengsten

De uiteindelijke beoogde opbrengst was een handreiking voor praktijkorganisaties voor het omgaan met ervaringen van professionals met huiselijk geweld en een advies voor beroepsopleidingen voor het begeleiden van studenten met dergelijke ervaringen.

Huidige stand van zaken

Het onderzoek is afgerond en het eindrapport is in maart 2023 verschenen. Het rapport kunt u rechtsboven downloaden en hier kunt u meer informatie over het rapport vinden.

Looptijd

Januari 2021 - november 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora Bartelink, C.Bartelink@hhs.nl