logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Met dit onderzoek gaan TNO en de Haagse Hogeschool na of en hoe ervaringen van huiselijk geweld van professionals te benutten zijn in de hulpverlening aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt.

Achtergrond

Professionals die werken met volwassen of jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen dit zelf ook hebben meegemaakt of zelfs nog meemaken. Bekend is dat persoonlijke ervaringen en overtuigingen van hulpverleners hun werk beïnvloeden. Er is echter nog weinig bekend over de invloed, in negatieve en positieve zin, van ervaringen met huiselijk geweld bij professionals die werken met gezinnen waar huiselijk geweld speelt.

Doel

Met dit onderzoek willen TNO en de Haagse Hogeschool samen met studenten, professionals en (ex-) cliënten nagaan of en hoe deze ervaringskennis van professionals zinvol te benutten is in de hulp aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Daarnaast onderzoeken we hoe organisaties en beroepsopleidingen (aankomend) professionals hierbij kunnen ondersteunen.

Methoden

Het onderzoek start met een literatuurstudie naar de huidige wetenschappelijke inzichten over ervaringskennis onder professionals. Vervolgens wordt een quickscan (korte vragenlijst) uitgevoerd onder (aankomend) professionals om te verkennen in hoeverre zij ervaringen met huiselijk geweld hebben en hoe deze ervaringen hen beïnvloeden in hun werk. In verdiepende interviews met studenten en professionals onderzoeken TNO en de Haagse Hogeschool de wenselijkheid en mogelijkheden om ervaringskennis van professionals in contact met gezinnen in te zetten. Daarnaast worden (ex-) cliënten geïnterviewd over de wenselijkheid dat professionals ervaringskennis inzetten in het hulpverleningsproces. Tot slot wordt in enkele focusgroepen met studenten en professionals onderzocht of en hoe ervaringskennis van professionals in te zetten valt op de werkvloer en welke ondersteuning dit vanuit de organisatie en beroepsopleidingen vraagt. De bevindingen uit literatuurstudie, quickscan, interviews en focusgroepen worden getoetst in een expertbijeenkomst.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en de Haagse Hogeschool in samenwerking met praktijk- en cliëntorganisaties.

Opbrengsten

De uiteindelijke beoogde opbrengst is een handreiking voor praktijkorganisaties voor het omgaan met ervaringen van professionals met huiselijk geweld en een advies voor beroepsopleidingen voor het begeleiden van studenten met dergelijke ervaringen.

Huidige stand van zaken

Het onderzoek nadert afronding. De onderzoekers leggen de laatste hand aan de analyse van de opbrengsten van quickscan, interviews en literatuurstudie. In het najaar organiseren zij enkele focusgroepen met professionals en studenten om bevindingen voor te leggen en gezamenlijk aanbevelingen voor praktijkorganisaties en beroepsopleidingen te formuleren.

Looptijd

Januari 2021 - november 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora Bartelink, C.Bartelink@hhs.nl