logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek

Het doel is om de ervaringen van cliënten met het lokale team in de gemeenten van de regio Haaglanden in beeld te brengen. Met deze kennis kan de hulpverlening en het beleid verbeterd worden.

Achtergrond

Gemeenten zijn in het kader van de Jeugdwet verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. In 2016 deed de regio Haaglanden kwantitatief onderzoek naar de cliëntervaring van jongeren en ouders in de jeugdhulp. Na dit kwantitatieve onderzoek is dit kwalitatieve CEO uitgevoerd om enkele thema’s die voortkwamen uit het kwantitatieve onderzoek verder uit te diepen. Deze thema’s zijn 1) de samenwerking tussen de verschillende betrokken professionals uit de jeugdhulp en 2) de mate waarin de verleende hulp aansluit bij de hulpvraag.

Doel

Het doel van het kwalitatieve CEO is om verdiepende informatie te verzamelen van ouders en jeugdigen als input voor verbetering van beleid of aanpak. 

Methoden

Studenten van de opleidingen Social Work en Pedagogiek interviewen in duo’s ouders van kinderen in de leeftijd 0 tot 16 jaar die met jeugdhulp te maken hebben gehad. Daarnaast worden jongeren in de leeftijd 16 tot 23 die jeugdhulp hebben ontvangen individueel of in een focusgroep geïnterviewd. De interviews vinden plaats aan de hand van een semigestructureerde topiclijst.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de H10 gemeenten en uitgevoerd bij de organisaties van het kennisnetwerk Jeugd Haaglanden en de Gemeente Leidschendam-Voorburg. 

Opbrengsten

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen we concluderen dat ouders en jongeren in de jeugdhulp over het algemeen tevreden zijn over de hulp. Twee belangrijke punten die bij de mate van tevredenheid een rol spelen, zijn het goed gehoord worden en het ervaren van een klik met de hulpverlener. De ervaringen over de samenwerking tussen professionals en de ervaringen over het aansluiten van de hulp op de hulpvraag zijn echter wisselend. Goede communicatie tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverleners en ouders kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u hier het rapport vinden. 

Huidige stand van zaken

Het CEO van 2019 is afgerond. De rapportage van het CEO Leidschendam-Voorburg 2020 is in oktober 2021 openbaar gemaakt. De analyses voor het CEO Haalglanden 2020 zijn in volle gang. De rapportage van het CEO Haaglanden 2020 wordt in de 2e helft van 2021 verwacht.

Looptijd

2019 – onbepaald. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cathelijne Mieloo: C.L.Mieloo@hhs.nl