logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Model op wijkniveau biedt inzicht in grote verschillen gebruik jeugdhulp zonder verblijf

De regionale verschillen in de mate van het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf zijn groot, ook tussen wijken. Een door het SCP ontwikkeld model laat zien dat die verschillen meestal samenhangen met kenmerken van inwoners van de wijken. Niet alle wijkverschillen hangen echter samen met dergelijke kenmerken en dit vraagt om nader onderzoek.

aside image

Auteur
Sociaal en Cultureel Planbureau

Jeugdhulp in de wijk (pdf)2020