logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Professionalervaringsonderzoek 2021: Quickscan professionele ruimte, regels en eisen

Een belangrijk doel in de transformatie van de jeugdhulp is het bieden van meer ruimte voor professionals, zodat zij de juiste hulp kunnen geven. Met het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) monitoren we de ervaringen van jeugdhulpprofessionals op dit punt. Dat doen we onder meer met een halfjaarlijk Professionalervaringsonderzoek (PEO). In het najaar van 2021 hebben we de eerste meting uitgevoerd. Bijna 200 professionals deden mee. In de eerste rapportage presenteren we de resultaten van het eerste PEO en de reflecties daarop binnen het PJH.

De eerste meting laat zien dat een ruime meerderheid van de professionals voldoende professionele ruimte ervaart. Tegelijkertijd zegt een derde onvoldoende ruimte te ervaren om te investeren in de relatie met cliënten en om te doen wat nodig is voor cliënten. De ervaren professionele ruimte is van invloed op het werkplezier en op de kans dat professionals werkzaam blijven in de jeugdhulp. Regels, voorwaarden en eisen beperken de professionele ruimte, waarbij de aandacht voor kostenbesparingen, de verschillen in eisen en voorwaarden tussen gemeenten en regio’s en de regels die gelden voor het inzetten van specialistische hulp het vaakst worden genoemd. Professionals vinden het cruciaal dat er meer werk wordt gemaakt van het vergroten van hun professionele ruimte. Zij komen daartoe met een fiks aantal aanbevelingen. Zo roepen zij gemeenten in Haaglanden op om meer eenduidigheid te creëren in aanmeldprocedures en deze te versimpelen. Ook binnen organisaties voor jeugdhulp kunnen de administratieve lasten woeden verminderd, zo stellen professionals. Professionals vinden van zichzelf onder meer dat zij meer kunnen inzetten op duurzame onderlinge samenwerking en op het scherp houden van elkaar, door reflectie en coaching.

Het Professional-ervaringsonderzoek is mogelijk gemaakt vanuit het regionale Transformatiefonds Jeugd. De partners van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden zijn nauw betrokken. Een stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van gemeenten en van professionals ziet toe op de uitvoering van het PJH en het PEO.

De tweede meting wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2022.

aside image

Auteurs
Rosita Paulo
Rob Gilsing

PEO 2021: Quickscan Professionele ruimte, regels en eisen (pdf)2022
ISBN 9789083224398