logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Pro Grotius

Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. De vraag die zij hebben is: hoe kan de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en het (preventieve) jeugdhulp domein verbeterd worden om de ondersteuning van leerlingen thuis en in en om de school te verbeteren?

Achtergrond

Samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp- en jeugdwelzijnsprofessionals is belangrijk om de ontwikkeling van leerlingen op het praktijkonderwijs te ondersteunen. In dit project leren we samen met professionals uit het onderwijs, de (preventieve) jeugdhulp en beleidsmakers wat er nodig is om dat te realiseren.

Doel

De samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp te verbeteren door aan te sluiten op de hulpvragen en -behoeften van praktijkonderwijs leerlingen thuis en in en om school.

Methoden

De onderzoeksmethode is enigszins aangepast. In plaats van casusbesprekingen in leernetwerken is ervoor gekozen om casuïstiek te bespreken binnen de bestaande structuren op de school, zoals het Begeleidingsteam (BT) en grote multidisciplinaire overleggen waarin ook ouders aanschuiven. Daarin onderzoeken professionals vanuit onderwijs en jeugdhulp in afstemming met ouders en leerlingen oplossingsrichtingen aansluitend op hun vragen en behoeften, in het preventieve- en/of het geïndiceerde jeugdhulp domein. Daarbij wordt direct geschakeld met aanwezige professionals vanuit de school en de jeugdhulp, waaronder in elk geval met ouders en leerlingen, ProGrotius, de JGZ, Delft voor elkaar, leerplicht, Delft Support, Gezonde School en politie. Het uitgangspunt is om een gezamenlijk plan te maken en één van de betrokken professionals aan te wijzen als de regisseur. Die gaat samen met leerlingen en ouders aan de slag met de uitvoering van het plan, vanuit de veilige context van de school. Leernetwerken met professionals en managers en beleidsmedewerkers worden georganiseerd om knelpunten te bespreken en op termijn duurzame afspraken te maken over de samenwerking, op basis van praktijkervaringen. 

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Jeugdvisie, het ProGrotius, de JGZ, Delft voor elkaar, leerplicht, Delft Support, Gezonde School en politie.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2023 verwacht.

Huidige stand van zaken

Opbrengsten in het tweede jaar van het project laten zien dat samenwerking tussen leerlingen, ouders en professionals van de school, jeugdhulp en -welzijnswerk stuit ‘op wetten en praktische bezwaren’.  Het verbinden van de leefwerelden van ouders en leerlingen en de systeemwerelden in onderwijs en jeugdhulp blijft een uitdaging. Overeenstemming is bereikt om de komende maanden in te zetten op drie concrete acties in de school: 1. Ondersteunen van planmatig werken; 2. Versnellen van de procedure voor ‘individuele planvorming’; 3. Organiseren van groepsgerichte aanbod van (preventieve) jeugdhulp tijdens en na schooltijd. Om de punten 1 en 2 te realiseren worden de methoden Handelingsgericht werken en Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) ingezet. Om leef- en systeemwerelden te verbinden zijn professionals vanuit Delft voor Elkaar en Delft Support structureel en substantieel aanwezig op de school en benaderbaar voor leerlingen, ouders en school medewerkers. Er wordt aan gewerkt om dat ook te realiseren voor leerplicht en JGZ. Ten behoeve van het realiseren van groepsaanbod (punt 3) worden in overleg met managers en beleidsmedewerkers van betrokken partijen behoeften in kaart gebracht en mogelijkheden voor inzet van mensen en middelen onderzocht.  

Looptijd

2021 – 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marion van de Sande: m.c.e.vandesande@hhs.nl.