logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

De regio Haaglanden heeft een proeftuin in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Hiermee werkt de regio aan blijvende veiligheid voor kinderen en ouders. Zij vraagt zich daarbij af of zij het juiste doet en hoe zij het mogelijk nog beter kan doen. 

Achtergrond 

Met het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming schetsen de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) hoe de toekomstige kind- en gezinsbescherming ouders en kinderen beschermt tegen geweld, misbruik en verwaarlozing. De toekomstige kind- en gezinsbescherming kent vier basisprincipes: 1. Gezinsgericht; 2. Rechtsbeschermend en transparant; 3. Eenvoudig; en 4. Lerend. Om nadere invulling te geven aan hoe die kind- en gezinsbescherming eruit moet komen te zien, zijn er meerdere proeftuinen in het land, waarvan de proeftuin in regio Haaglanden er één is. 

Doel 

Met participatief actieonderzoek volgen we het verloop van de proeftuin in de regio Haaglanden. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het verloop en de opbrengsten van de proeftuin. 

De hoofdvraag daarbij is: Hoe komen de deelnemers aan de proeftuin tot vernieuwing en vereenvoudiging van de (jeugd)beschermingsketen? De volgende deelvragen worden daarbij meegenomen: 

  1. Hoe versterken de deelnemers van de proeftuin de (kwaliteit van de) integrale analyse en ondersteuning?
  2. Hoe draagt de vernieuwde en vereenvoudigde werkwijze in de bescherming van kinderen en ouders bij aan het vergroten van werkplezier en verminderen van werkdruk van professionals? 

Methode

Er is gekozen voor een participatief actieonderzoek, waarbij de onderzoekers het proces van de deelnemers in de proeftuin observeren, analyseren en terugkoppelen. Daarbij start het onderzoek met een documentanalyse. Vervolgens nemen de onderzoekers deel aan een deel van de bijeenkomsten in de proeftuin, waar zij verslag van maken. Tenminste elk half jaar geven zij terugkoppeling over hun analyse aan de deelnemers en onderzoeken met hen wat dit betekent voor vervolgstappen in de proeftuin. 

Samenwerkingspartners 

Aan het onderzoek werken de volgende organisaties mee: Veilig Thuis Haaglanden, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming west, William Schrikker Groep, CJG Den Haag, Delft Support, SKT Westland, Perspektief, Impegno. 

De regio Haaglanden financiert het onderzoek samen met de partners van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. 

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut. Het Verwey-Jonker doet landelijk onderzoek naar de proeftuinen Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en voert in de regio Haaglanden een aantal deelonderzoeken uit. 

Opbrengsten 

Het onderzoek leidt tot een gezamenlijk eindrapport met het Verwey-Jonker Instituut over de bevindingen in de proeftuin in de regio Haaglanden. 

Huidige stand van zaken

Het onderzoek is half augustus gestart met de deelname aan bijeenkomsten van de proeftuin. 

Looptijd 

Augustus 2023 – december 2025 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora Bartelink: C.Bartelink@hhs.nl