logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Samen versterken van diversiteitsensitieve jeugdhulp

Hoe kunnen we diversiteitssensitieve jeugdhulp versterkten in de regio Haaglanden?

Achtergrond

Onderzoek laat zien dat jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratieachtergrond minder dan gemiddeld gebruik maken van de jeugdhulp in de regio Haaglanden, in vergelijking met andere groepen met dezelfde mate van problematiek (Bellaart et al., 2015; Gilsing et al., 2018). Ondanks bestaande kennis over belangrijke bevorderende factoren voor het bereiken van deze ‘groep’ jeugdigen en gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen, is de ’toegankelijkheid’ van de jeugdhulp in Haaglanden onvoldoende. En, als deze jeugdigen en gezinnen de Jeugdhulp wel toegang vinden tot jeugdhulp, sluit de hulp onvoldoende aan bij de behoeften, de situatie en de context waarin zij leven. Er wordt onvoldoende ‘maatwerk’ gerealiseerd. Jeugdhulporganisaties in de regio Haaglanden willen dit verbeteren. Vanuit het transformatiefonds wordt de Pilot “Samen versterken van diversiteit sensitief werken” gefaciliteerd.

Doel

Kennis en inzichten verzamelen om ‘diversiteitssensitief werken’ in de jeugdhulp Haaglanden zodanig te verbeteren dat jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratie achtergrond aansluiting van de hulp ervaren bij hun behoeften en de situatie en de context waarin zij leven. De verzamelde kennis en inzichten worden gebruikt t.b.v. een RAAK-PRO subsidie aanvraag.

Methoden

Twee leernetwerken worden gefaciliteerd en gemodereerd door onderzoekers van het kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS, Verwey-Jonker) en het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool (HHS). De leernetwerken ‘Toegankelijkheid’ en ‘Maatwerk’ bestaan elk uit 10-12 deelnemers (samenwerkingspartners) vanuit verschillende (in)formele organisaties voor jeugdhulp.

Ook is er een Governance groep die bestaat uit betrokken beleidsmakers en managers van de organisaties en de gemeente Den Haag. Deze groep richt zich op het borgen van de randvoorwaarden voor diversiteit sensitief werken en op het wegnemen van (in de leernetwerken) gesignaleerde belemmerende factoren in bestuur en beleid.

Samenwerkingspartners

Voor de pilot werken onderzoekers van KIS/Verwey-Jonker Instituut (KIS-VJI) en het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool (HHS) samen. De leernetwerken bestaan uit deelnemers van reguliere instellingen voor vrij toegankelijke en niet-vrij toegankelijke jeugdhulp (lokale wijkteams en aanbieders van specialistische jeugdhulp), instellingen die zich specifiek richten op mensen met een niet westerse migratieachtergrond,  vrijwilligers en/of professionals van zelforganisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een niet westerse migratieachtergrond,  belangengroepen en -organisaties,  onder meer cliëntraden van zowel reguliere als specifieke instellingen, gemeenten, jeugdigen en ouders met een niet westerse migratieachtergrond die ervaringen hebben met jeugdhulp, docenten en studenten HHS.

Opbrengsten

In de pilot wordt door de deelnemers (en hun organisaties) aan de leernetwerken Toegankelijkheid en Maatwerk en Governance groep inzicht verkregen in concrete mogelijkheden om in de regio Haaglanden de toegankelijkheid te verbeteren en maatwerk te realiseren voor jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratie achtergrond met opvoed- en opgroeiproblemen.

Hier kunt u een tussentijdse blik op de opbrengsten van deze leernetwerken lezen.

Er wordt een RAAK-PRO aanvraag ingediend om in de Jeugdhulp - op grond van het middels de pilot verkregen inzicht- de toegankelijkheid te verbeteren en maatwerk te realiseren voor jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratie achtergrond met opvoed- en opgroeiproblemen.

Huidige stand van zaken

In de leernetwerken Toegang en Maatwerk zijn vier tools ontwikkeld die professionals Jeugdhulp in Haaglanden kunnen gebruiken. De tools zijn gericht op het werken met gezinnen met diverse referentiekaders in opvoeden en opgroeien. Verschillen in referentiekaders zijn veelal terug te voeren op verschillen in sociaal-culturele achtergrond, opvoedcapaciteiten en verschillen in positie binnen de samenleving. Van belang is dat jeugd- en gezinsprofessionals deze verschillen weten te overbruggen in hun contacten met gezinnen.

Van de volgende vier tools zijn prototypen gemaakt en met een paar professionals gedeeld.

  1. Diversiteitssensitief werken Jeugdhulp professionals: opbouwen en onderhouden vertrouwen (Casusbespreking)
  2. Samenwerking formele en informele jeugdhulp: krachten bundelen
  3. Ouders informeren over jeugdhulp in Nederland: wegnemen wantrouwen en weerstand
  4. Visiedocument diversiteitssensitieve jeugdhulp: randvoorwaarden, competenties, methodieken

In de periode tussen september en november 2021 worden de tools in de praktijk getest op hun bruikbaarheid bij het overbruggen van verschillen. Met de managers in de deelnemende organisaties is afgesproken dat zij de professionals ondersteunen bij het introduceren van de tools in de eigen organisatie.

Eind november 2021 evalueren we in de leernetwerken de ervaringen met het gebruik van de tools. Op basis van ervaringen worden de prototypen verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Tevens worden de tools en de ervaringen met het gebruik ervan landelijk gedeeld tijdens een event van KIS en het lectoraat Jeugdhulp in transformatie in samenwerking met het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals.

De pilot leernetwerken diversiteitssensitief werken zal afgesloten worden door een eindrapportage over de opbrengsten van en leerlessen uit beide leernetwerken Toegang en Maatwerk.

Looptijd

September 2020-2021 voor pilot (transformatiefonds) & schrijven RAAK-PRO aanvraag (SIA) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mustafa Talib m.talib@hhs.nl, Marion van de Sande m.c.e.vandesande@hhs.nl, Tamara Bos t.bos@hhs.nl