logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Toolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp

Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp is een urgent vraagstuk. Het bereiken van en maatwerk leveren aan jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond komt moeizaam tot stand. Deze jeugdigen en ouders maken significant minder gebruik van vrij toegankelijke jeugdhulp. En, ze zijn oververtegenwoordigd in de onvrijwillige jeugdhulp. Ouders en jeugdigen associëren jeugdhulp vaak direct met uithuisplaatsing.

Jeugdprofessionals en jeugdigen en ouders ervaren onderlinge verschillen in perspectieven op opvoeden en ontwikkelen. Het overbruggen van die verschillen en aansluiten op behoeften aan ondersteuning vraagt om diversiteitsensitief werken. Naast (extra) tijd en aandacht missen jeugdprofessionals handvatten om diversiteitsensitief werken in hun organisatie op de agenda te krijgen en te houden.

Jeugdhulpprofessionals en vrijwillige sleutelfiguren van diverse organisaties in de regio Haaglanden hebben in Leernetwerken samengewerkt om diversiteitsensitief werken in organisaties bottom-up te ondersteunen. Deze leernetwerken zijn ondersteund vanuit het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool en het Kenniscentrum Inclusief Samenleven. De opbrengst van de samenwerking is een Toolkit met vier praktische tools. De inhoud en vorm van de tools sluiten aan op de wensen en behoeften van de deelnemers in de leernetwerken om:

  1. Het systeem van jeugdhulp uit te leggen aan jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond
  2. Diversiteitsensitief werken in teams te ondersteunen
  3. Samenwerking tussen formele en informele organisaties voor jeugdhulp te initiëren
  4. Beleid voor diversiteitsensitief werken in organisaties een impuls te geven 

Elk van de tools staat op zichzelf en kan onafhankelijk van de andere tools gebruikt worden naar behoeften van de professionals. De tools kennen hun eigen doelstelling en doelgroepen, inclusief uitgangspunten en achtergrondinformatie voor het gebruik. De Toolkit biedt jeugdhulpprofessionals handvatten om op verschillende niveaus binnen een organisatie een impuls te geven aan diversiteitsensitief werken. De tools staan ter beschikking van professionals en organisaties die er mee aan de slag willen. Vanuit het lectoraat is indien gewenst ondersteuning bij het gebruik van de tools beschikbaar. De Toolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp kunt u hier rechts downloaden.

Gebruikers van de tools worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen en aanbevelingen voor verbetering te doen. Op basis daarvan worden de tools zo nodig bijgesteld.

aside image

Auteurs
De Haagse Hogeschool
Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
Kennisplatform Inclusief Samenleven

 

Ontwikkeld door
De deelnemers aan de leernetwerken diversiteitsensitief werken binnen jeugdhulp in de regio Haaglanden.

 

Financiering
De Toolkit is ontwikkeld met behulp van subsidie uit het Transformatiefonds Haaglanden.

Toolkit Diversiteitsensitieve jeugdhulp (pdf)2022