logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Integrale samenwerking rondom prenatale huisbezoeken

Welke veranderingen in de integrale samenwerking rondom prenatale huisbezoeken leiden tot een verbetering van hulp aan kwetsbare ouders?

Achtergrond

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Niet alle pasgeborenen hebben een goede start in het leven, bijvoorbeeld omdat hun ouders in een moeilijke situatie zitten. Ook in Delft wonen er relatief veel (aanstaande) ouders die problemen ervaren. Een huisbezoek tijdens de zwangerschap kan helpen om deze problemen te signaleren, en mogelijk voor de geboorte aan te pakken. Daarbij is samenwerking tussen het medische en sociale domein belangrijk.

Doel

Met dit actie-onderzoek willen we de integrale samenwerking tussen het medische en sociale domein rondom de prenatale huisbezoeken stapsgewijs verstevigen en optimaliseren. We willen leren wat goed gaat en wat beter kan in de prenatale zorg wat betreft:

  • Aansluiten op de behoefte van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie.
  • Samenhang en samenwerking tussen zorg en hulpverleners voor deze doelgroep.
  • De plaats van een prenataal huisbezoek daarin.

Methoden

Binnen dit actie-onderzoek lopen onderzoekers mee in de praktijk, en professionals mee in het onderzoek. Het onderzoek is op die manier onderdeel van de praktijk die het tracht te veranderen. Voor het onderzoek is een leer- en ontwikkelteam (LOT) samengesteld met deelnemers vanuit de geboortezorg, het sociale domein en ouders. In deze LOT-bijeenkomsten doorlopen we verschillende leer- en verandercycli. Informatie die in de LOT besproken wordt om gezamenlijk te kunnen leren, komt voort uit interviews met ouders, focusgroepen met professionals, casereviews, vragenlijsten, observaties en literatuuronderzoek.

Voor een overzicht van het onderzoek, de methoden en de beoogde opbrengsten, zie de leaflet rechtsbovenaan.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Delft, de Reinier de Graaf Groep, het Verloskundig samenwerkingsverband Reinier, de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en Kraamzorg de Eilanden.

Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door ZonMw, programma Innovatie Zorg.

Opbrengsten

De uitkomsten van dit onderzoek worden eind 2024 verwacht.

Huidige stand van zaken

De subsidieaanvraag voor dit onderzoek is begin december 2021 door ZonMw gehonoreerd. Inmiddels hebben we:

  • een literatuurscan naar prenatale huisbezoeken en integrale samenwerking uitgevoerd;
  • een focusgroep, een groepsgesprek en enquêtes gedaan onder professionals;
  • interviews gedaan met (aanstaande) ouders;
  • observaties gedaan tijdens prenatale huisbezoeken
  • zeven LOT-bijeenkomsten gehad waarin we de gegevens uit literatuuronderzoek, focusgroep en interviews hebben besproken en actiepunten hebben benoemd en besproken.

De komende periode gaan we de actiepunten volgen en al doende verdere verbeteringen aanbrengen.

Bekijk ook de meest recente Monitor Kansrijke Start van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarin ons onderzoek als een van de voorbeelden is opgenomen.

Looptijd

Eind 2021 – halverwege 2024.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Rutz: s.i.rutz@hhs.nl.