logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Rapport De handen ineen!: samenwerking bij complexe huiselijk geweld casuïstiek

Met trots presenteren wij het eindrapport en de opbrengsten van het onderzoek De handen ineen!, een participatief actieonderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking bij complexe huiselijk geweld casuïstiek in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Naast het volledige rapport is het onderzoek ook samenvat in een infographic. Het rapport, de infographic, de bijlagen bij het rapport en de twee opbrengsten kunt u rechts downloaden. Onderaan deze pagina staat een kort filmpje over het onderzoek.

Het belang van multidisciplinaire samenwerking

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn complexe problemen met grote impact voor alle betrokkenen. De hulp aan deze huishoudens moet gericht zijn op alle factoren die bijdragen aan of het gevolg zijn van het geweld. Dit vraagt om samenwerking tussen organisaties uit verschillende sectoren, uit zowel de zorg-, bestuurs- als strafketen, zodat hulp inhoudelijk en organisatorisch goed op elkaar aansluit. Een integrale aanpak kan namelijk bijdragen aan grotere effectiviteit van de hulp.

Om de samenwerking tussen deze keten te bevorderen voor de meest complexe doelgroep is Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden opgericht. In het onderzoek De handen ineen! hebben we samen met diverse partners onderzocht hoe de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis geoptimaliseerd kan worden en oplossingen bedacht en getest om dit te realiseren. Op basis van een dossieranalyse en interviews met professionals en cliënten zijn er twee belangrijke thema’s naar voren gekomen waarop verbeteringen gewenst waren: 1) de gezamenlijke analyse en planvorming en 2) actieve rol van cliënten.

Gezamenlijke analyse en planvorming

Voor de gezamenlijke analyse en planvorming is een gespreksleidraad ontwikkeld. Deze leidraad is een hulpmiddel voor de casusbesprekingen. Het brengt focus en structuur in het multidisciplinaire overleg aan, doordat het helpt bepalen in welke fase van de gefaseerde ketenzorg een gezin zich bevindt (directe veiligheid, risicogestuurde zorg, herstelgerichte zorg) en onderscheid maakt tussen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. De gespreksleidraad kunt u rechts downloaden.

Actieve rol van cliënten

Cliënten hadden om verschillende redenen zelden een actieve rol in multidisciplinaire overleggen. Om de positie van cliënten te versterken zijn structurele afspraken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis gemaakt over de uitnodiging en deelname van cliënten aan casusbesprekingen. Uitgangspunt daarbij is dat cliënten in staat zijn actief deel te nemen, bij voorkeur door hun aanwezigheid (fysiek of online) in de multidisciplinaire overleggen. Daarnaast bespreekt een casusregisseur of andere betrokken professional het overleg vooraf en achteraf met cliënten. Ter ondersteuning is een cliëntfolder gemaakt met uitleg over de rol en de werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis. De cliëntfolder kunt u ook rechts downloaden.

 

aside image

Auteurs
Cora Bartelink
Anne Steenbakkers
Marije van der Hulst


In samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden

 

Dit ondezoek werd gefinancierd door ZonMw

De handen ineen! Eindrapport (pdf)De handen ineen! Infographic (pdf)Gespreksleidraad gezamenlijke analyse en planvorming (pdf)Cliëntfolder Zorg- en Veiligheidshuis (pdf)De handen ineen! Bijlagen bij het eindrapport (pdf)2022