logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Startende professionals

Welke factoren dragen bij aan het behoud van startende Hbo-professionals binnen de jeugdhulp?

Achtergrond

De jeugdhulp sector heeft te maken met schaarste aan personeel. De sector kent absoluut en relatief gezien een groot verloop van personeel, onder andere omdat beginnende professionals niet worden vastgehouden. Dit is problematisch omdat het de kwaliteit van de hulp in negatieve zin beïnvloedt. 

Voor de opleiding waar deze gediplomeerden recent zijn afgestudeerd, ligt de uitdaging om alumni aan zich te binden. Zij willen weten of het curriculum voldoende aansluit bij de uitdagingen binnen de beroepspraktijk, of zij hun studenten voldoende voorbereiden om in de praktijk aan het werk te gaan en willen zij een betere samenwerking aangaan met jeugdhulporganisaties.  

Hoewel de aanleiding van dit onderzoek in het hoge personeelsverloop binnen de jeugdhulp ligt, gaan we in dit onderzoek in de eerste plaats op zoek naar de factoren die ervoor zorgen dat beginnende professionals wèl hun draai vinden binnen het werk. Het uitganspunt daarbij is dat de jonge, beginnende professionals met hoofd en hart gekozen hebben om beroepsmatig kinderen en jongeren te ondersteunen bij hun ontwikkeling en opvoeders daarbij te ondersteunen.  

Doel

Een concrete bijdrage leveren aan het behoud van jeugdhulpprofessionals binnen de jeugdhulpsector. Daarnaast willen we zicht krijgen op de vraag of de vooropleiding de startende professionals voldoende toerust om hun werk adequaat uit te voeren.

Methoden

Het onderzoek heeft een getrapte opzet waarbij de uitkomsten van de eerdere fasen mede bepalend zijn voor het verdere verloop van het onderzoek:  

  1. De eerste fase is oriënterend van aard en moet uiteindelijk leiden tot een definitieve vraag- en doelstelling van het project. 
  2. De tweede fase bestaat uit een verdiepend kwalitatief onderzoek waarin we een groep startende professionals gedurende een langere periode willen volgen om zicht te krijgen op hun carrièreverloop. 
  3. De derde fase van het onderzoek start gelijk met de tweede fase. Doel van deze fase is om samen met de partners uit het kennisnetwerk praktische oplossingen te ontwikkelen en te testen die voor behoud van startende professionals moeten zorgen.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door (docent)onderzoekers van het lectoraat Jeugdhulp in transformatie in samenwerking met de Opleidingen SW-Jeugd en Pedagogiek van De Haagse Hogeschool en de partners van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden.  

Opbrengsten 

De uiteindelijke beoogde opbrengst is een praktisch toepasbare handreiking/toolbox voor jeugdhulporganisaties voor het creëren van positieve factoren die bijdragen aan het behoud van startende professionals en een advies voor beroepsopleidingen voor aanpassingen van curricula zodat deze aansluiten bij de uitdagingen van de beroepspraktijk.  

Met de (tussentijdse) rapportage(s) en de handreiking/ toolbox willen we een directe bijdrage leveren aan een oplossing voor het verloop onder startende professionals binnen de sector.  

Huidige stand van zaken

Inmiddels hebben studenten van de opleiding SW-jeugd interviews gehouden met startende professionals. Zij hebben hiervoor gesproken met vierdejaarsstudenten SW-Jeugd over hun eerste ervaringen in het beroep/stage, de beweegredenen om voor dit beroep te kiezen en de wijze waarop zij door de opleiding hierop voorbereid zijn en door het werkveld begeleid worden.

De interviews zijn uitgewerkt en geanalyseerd door de studenten. Deze analyse hebben studenten, in de vorm van persona’s, gepresenteerd aan de eigen docent en onderzoekers van het lectoraat. De uitgewerkte interviews liggen voor een tweede analyse bij de onderzoekers van het lectoraat.

De tweede ronde interviews wordt op dit moment deels gehouden door studenten van de opleiding Pedagogiek aan de Haagse hogeschool. Ze spreken met hun collega-jeugdprofessionals binnen de stageinstelling. Verder zijn de onderzoekers gestart met het voeren van gesprekken met sleutelinformanten uit verschillende jeugdhulpinstellingen in de regio Haaglanden. 

Looptijd

2022-2027

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Reith en/of Mustafa Talib w.j.m.reith@hhs.nl, m.talib@hhs.nl