logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Visietraject Opvoeden en opgroeien Delft

Wat zijn de kernwaarden en -elementen in een visie op de duurzame inrichting van de Delftse infrastructuur rond opvoeden en opgroeien?

Achtergrond

De tekorten in het sociaal domein nopen tot het terugdringen van het jeugdhulpgebruik. Belangrijk is dat dit op een onderbouwde en verantwoorde wijze gebeurt. De Gemeente Delft wil daarvoor een eerste stap zetten door samen met de belangrijkste partners te komen tot een scherpe, gedeelde visie op opvoeden en opgroeien. De insteek is om dit op basis van een vanuit de inhoud gedreven, stedelijk debat te doen. 

Doel

Beoogd resultaat is een manifest dat gedeeld wordt door de belangrijkste partijen en richtinggevend is voor bestuurlijke regie. De leidende vraag voor het visietraject is: 

Wat zijn de kernwaarden en -elementen in een visie op de duurzame inrichting van de Delftse infrastructuur rond opvoeden en opgroeien? 

Daarbij behorende deelvragen zijn:

  • Wat hoort bij het gewone opvoeden?
  • Wat verwachten we van de Delftse pedagogische civil society, en is deze toereikend? 
  • Hoe waarderen we de inzet op preventie?
  • Wanneer zetten we jeugdhulp in, respectievelijk wanneer vinden we dat de overheid een rol heeft in individuele ondersteuning van opvoeden en opgroeien?

Methoden

Op basis van literatuur identificeerden we een aantal dilemma’s dat ten grondslag ligt aan de voorliggende vraag. Op basis van een beknopte verkenning hebben we in samenspraak met de gemeente bepaald welke partijen betrokken zijn bij dit traject. 

De eerste fase was gericht op het in beeld brengen van specifiek Delftse dilemma’s en van punten waarop overeenstemming bestaat. Dat deden we door interviews met de geïdentificeerde stakeholders en door het betrekken van relevante Delftse documenten (bijvoorbeeld over de samenwerking tussen gemeente en huisartsen, het lopende onderzoek naar inclusief onderwijs) en data. Tevens maakten we gebruik van het onderzoek Jeugdhulp in de wijken, dat door het lectoraat Jeugdhulp in transformatie ook in Delft is uitgevoerd.

In de tweede fase organiseerden we focusgroepen rond vijf Delftse dilemma’s, waarin we streefden naar consensus op de dilemma’s en waarin we een meer concreet beeld kregen over hoe partijen daar acties op zullen gaan nemen. In deze fase betrokken we ook de gemeenteraad.   

Tot slot hebben we in fase 3 een manifest opgesteld. Dit manifest is een leidraad met elf uitgangspunten die gezamenlijk de basis vormen voor een duurzame werkwijze rond opvoeden en opgroeien in Delft. De gemeente Delft en haar maatschappelijke partners stellen zich in het manifest op als partners van ouders en jeugdigen. 

Samenwerkingspartners

Het lectoraat Jeugdhulp in transformatie voert dit visietraject uit binnen het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions van De Haagse Hogeschool, in het bijzonder met het lectoraat Public governance. Uiteraard is de gemeente Delft nauw bij het traject betrokken.

Opbrengsten

Het manifest is een nieuwe, richtinggevende visie op ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. De gemeente Delft en haar maatschappelijke partners verbinden zich in dit manifest aan de elf uitgangspunten. Bovendien zeggen zij toe om in de praktijk ruimte te bieden om te kunnen werken volgens deze uitgangspunten. Immers, het zijn uiteindelijk de professionals op de werkvloer die ermee aan de slag moeten gaan. Zoals het in het manifest staat: “Wij gaan doen wat hiervoor nodig is, altijd vanuit de belangen van jeugdigen. Wij doen dat met lef en creëren en pakken de ruimte daarvoor. Wij houden elkaar scherp.”

Huidige stand van zaken

Op 3 december 2020 hebben vele bij de Delftse jeugd betrokken partijen het manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’ ondertekend. Hiermee is het project op een feestelijke manier afgerond.

Looptijd

Maart-december 2020

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Gilsing: r.j.h.gilsing@hhs.nl