logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden

Het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) biedt een podium aan professionals om met elkaar in gesprek te gaan. Dat gesprek wordt gevoed door korte onlinepeilingen onder professionals in de jeugdhulp.

Het idee voor het platform is in april 2020 voorgelegd aan een groepje professionals, waarvan een deel bij de handreiking ‘Ruimte voor professionals’ was betrokken. Daar is het idee positief ontvangen. Professionals brachten onder meer naar voren dat een platform voor en door professionals goed zou zijn, onder andere om uit te wisselen en van elkaar te leren, bijvoorbeeld in de omgang met richtlijnen. Daarnaast kwam sterk naar voren dat het daarbij belangrijk is om een relatie te hebben met management en beleid. Tenslotte is ook het besef belangrijk dat beginnende en meer ervaren professionals soms andere dingen vragen.

Achtergrond

‘Meer ruimte voor de professional om de juiste hulp te bieden door de regeldruk te verminderen’. Deze passage beschrijft (deels) het vijfde transformatiedoel waarvoor de Jeugdwet beoogt de randvoorwaarden te creëren. Aan dit transformatiedoel is in 2017 in Haaglanden door en voor professionals gewerkt met de handreiking ‘Ruimte voor de professionals’. In 2018 kreeg het werken aan dit transformatiedoel een vervolg, doordat ‘vakbekwaamheid’ als een van de twee pijlers is opgenomen in de aanvraag voor het Transformatiefonds. Het inrichten van het PJH is een vervolg op deze activiteiten. Het wordt ondersteund vanuit het Transformatiefonds van de regio.

Doel

Het doel van het PJH is om de ervaringen van professionals in de jeugdhulp in de regio Haaglanden rond het thema “Ruimte voor de professional” in beeld te brengen en uitwisseling te stimuleren. Met deze inzichten kunnen professionals, organisaties en beleidsmakers mogelijke verbeteracties initiëren. Beoogd wordt een panel van professionals op te zetten, waarin met regelmaat actuele vraagstukken voorgelegd en besproken kunnen worden. Uiteindelijk doel hiervan is meer ruimte voor professionals te creëren, zodat zij op een goede manier hulp kunnen verlenen aan gezinnen.

Methoden

Periodiek worden korte enquêtes aan professionals in de regio Haaglanden voorgelegd: het Professionalervaringsonderzoek (PEO). In het PEO wordt hun mening gevraagd over actuele onderwerpen die gerelateerd zijn aan het centrale thema “Ruimte voor de professional”. Het PEO bestaat steeds uit 1) een beknopte, steeds te herhalen set vragen over (ervaring met) professionele ruimte, en 2) een wisselende thematische module, met eveneens een beperkt aantal, makkelijk in te vullen vragen. Het PJH reflecteert op de resultaten van het PEO en denkt over mogelijke verbeteringen voor de praktijk. De peiling en de reflectie leiden steeds tot beknopte rapportages. Waar mogelijk wordt daarin uitgesplitst naar fysiek deelgebied (gemeente, stadsdeel) en naar de professionele omgeving van de medewerker (wijkteam, specialist ambulant, specialist residentieel, en op termijn mogelijk welzijn of jgz). We bekijken of het PEO periodiek aangevuld kan worden met kwalitatief onderzoek middels samenwerking met de hogescholen en studenten SW en Pedagogiek, bijvoorbeeld binnen hun stage-instelling. Ook zouden op basis van de resultaten instellings- en/of gebiedsgewijze verdiepende focusgroepen kunnen worden georganiseerd.

We doorlopen tweemaal per jaar een cyclus van voorbereiding van de nieuwe ronde, uitvoeren PEO, opstellen concept-rapportage, bespreking in PJH, eventuele kwalitatieve verdieping en rapportage. Voor het PEO maken we gebruik van een door studenten van de HHs te ontwikkelen gebruiksvriendelijke app.

Samenwerkingspartners

Het Professional Ervaringsonderzoek is een initiatief van en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Transformatieprogramma Jeugdhulp H10. Daarnaast zijn de partners van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden betrokken. Een stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van gemeenten en van professionals ziet toe op de uitvoering van het PJH.

Opbrengsten

Het PJH is voortdurend in ontwikkeling. De verkregen inzichten uit enquêtes en uit interactieve bijeenkomsten kunnen behulpzaam zijn voor:

  • onderwijs (de opleiding van nieuwe professionals);
  • professionals (spiegelen aan een brede groep collega’s en op deze manier het gesprek en leren stimuleren);
  • jeugdhulpaanbieders (vanuit werkgeversrol, aanvullend op eigen evaluaties);
  • gemeenten (beleid).

Huidige stand van zaken

In de eerste ronde zijn professionals bevraagd op hun ervaringen in de coronatijd. De uitkomsten daarvan vindt u in dit rapport.

In de tweede ronde zijn professionals bevraagd op hun ervaringen met profesionele ruimte, eisen en regels. De uitkomsten vindt u in dit rapport.

Momenteel vindt de derde ronde plaats en worden professionals bevraagd op hun ervaringen met professionele ruimte en werkdruk. Op 7 juli worden in een webinar de resultaten van deze ronde gepresenteerd. U kunt hier meer informatie over de webinar vinden.

Tevens is de website van het platform gelanceerd. Op deze website kan men de ontwikkelingen rondom het professional-onderzoek volgen en kunnen professionals elkaar in gesprek gaan.

Looptijd

Het PJH draait vooralsnog in ieder geval in 2021 en 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosita Paulo, r.l.paulo@hhs.nl.