logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Leernetwerk Normaliseren: leren en innoveren

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om bij te dragen aan het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik.

Achtergrond

Normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren: drie begrippen die samen een van de vijf transformatiedoelen in de Jeugdwet vormen. Dit doel wordt uitgelegd als het tegengaan van onnodig problematiseren en etiketteren van kinderen, jeugdigen en gezinnen. De regionale doelstelling hierbij is  om onnodig jeugdhulpgebruik in de gehele jeugdhulp piramide terug te dringen: van basisvoorziening tot jeugdhulp met verblijf. Dit doel wordt bereikt door te komen tot een visie op normaliseren en het normale leven -inclusief het bijbehorende lexicon- en te weten wat nodig is om deze visie in praktijk te brengen. 

Doel

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om bij te dragen aan het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik. Hiertoe zullen jeugdigen en ouders, professionals, beleidsmakers en onderzoekers samen werken aan het normaliseren van ‘problemen’ in opvoeden en opgroeien. Normaliseren levert voor ouders en jeugdigen op dat ze tijdig goede zorg krijgen, die hen helpt om zelfstandig hun leven vorm te geven, zodat ze – ondanks eventuele problemen – weer zonder jeugdhulp verder kunnen. 

Methoden

Het Leernetwerk (LNW) is een middel om het vraagstuk normaliseren voor beleid en praktijk van betekenis te voorzien en te verdiepen vanuit de ambitie en gezamenlijk op te stellen verander- opleidings- en ontwikkel/kennisagenda’s. Het leernetwerk wordt gekenmerkt door een gelijkwaardige samenwerking tussen de deelnemers. In het leernetwerk wordt bestaande kennis uit theorie en praktijk uitgewisseld en toegepast, waarmee nieuwe kennis, best practices en opleidingsmodules gecreëerd en gedeeld worden.

Samenwerkingspartners

SAMEN VERDER is gefinancierd door ZonMW en gerealiseerd door AW SAMEN, regionaal kennis- en innovatienetwerk voor goede zorg voor jeugd thuis, in de wijk en op school. AW SAMEN is gericht op de regio’s Holland-Rijnland, Haaglanden en Midden Holland en brengt partijen uit de sectoren onderzoek, beleid, onderwijs, praktijk en gezinnen samen. De Haagse Hogeschool is een partij en faciliteert het leernetwerk Normaliseren.

Opbrengsten

  1. Leernetwerk Normaliseren werkt met drie agenda’s: best practices (veranderagenda); opleiding (opleidingsagenda) en praktijk projecten (ontwikkel- /kennisagenda).
  2. Leernetwerk Normaliseren implementeert bestaande kennis en ontwikkelt nieuwe kennis (kennisproducten).
  3. Leernetwerk Normaliseren deelt geleerde lessen op het gebied van ontwikkelen, implementeren, evalueren, opleiden en samenwerken.

Huidige stand van zaken

In september 2020 is leernetwerk normaliseren formeel van start gegaan. Het leernetwerk bestaat uit 12-15 deelnemers en heeft vijf inhoudelijke bijeenkomsten gehad. In deze bijeenkomsten kwam naar voren dat het belangrijk is om ‘het goede gesprek’ te voeren, en dan ook op het juiste moment. Dat goede gesprek heeft volgens het leernetwerk de volgende kenmerken:

  • Partnerschap en alliantie
  • Taal
  • Brede blik
  • Positieve blik
  • Acceptatie van imperfectie

Er is gesproken over de context van het goede gesprek met jeugdigen en ouders, waarbij de setting (op welke plek in de jeugdhulp piramide) en inhoud (thema’s) van het gesprek benoemd zijn als relevante factoren zijn bij het normaliseren.

Op 16 september j.l.heeft de (online) jaarconferentie "Maatschappelijk complexe problemen beter begrijpen" van Werkplaats SAMEN plaatsgevonden. Die dag hebben wij vanuit leernetwerk Normaliseren de stand van zaken na het eerste jaar gedeeld & met de aanwezigen een dialoog gevoerd over de volgende stellingen:

  • om te normaliseren is het nodig dat...
  • ouders zijn (primair) verantwoordelijk voor de opvoeding, ook als het even minder gaat...

Het 2e jaar van het leernetwerk is gestart, met een leerbijeenkomst op 13 oktober j.l.! Tessa Wesseling (Universiteit Leiden) heeft haar verslag "Normaliseren: een nadere verkenning" gepresenteerd. De bevindingen, definitie, discussiepunten die hierin genoemd worden, zijn door de leernetwerkdeelnemers kritisch besproken.

Het verslag is de eerste stap in het Klein maar Fijn Project waarmee leernetwerk Normaliseren "Wat is ieders normaal?" in beeld brengt en tot een werkdefinitie komt. De tweede stap is nu gaande, gespreksgroepen in de organisaties / met de achterban van de leernetwerk deelnemers over wat vanuit hun perspectief 'normaal' is bij vragen over opvoeden en opgroeien en hoe zij hier in hun dagelijks werk mee omgaan.

In de bijeenkomst op 13 oktober hebben wij de evaluatie en leerlessen van een jaar leernetwerk normaliseren besproken, zodat wij ook in jaar 2 van LNW NOR met als centraal thema "Samen begrijpen door te doen" vol vertrouwen met elkaar verder kunnen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Wij hebben onze volgende (online) leernetwerk bijeenkomst op 1 december.

Meer weten? Lees de factsheets! Deze zijn rechtsboven te downloaden.

Looptijd

September 2020 – 2024.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tamara Bos, t.bos@hhs.nl